آبیاری قطره ای در کشاورزی

بیاری قطره ای در کشاورزی

آبیاری قطره ای در کشاورزی یا آبیاری موضعی به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار اطلاق می شود که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی در نزدیکی گیاهان منفرد توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آب مستقر  شده اند، پخش می شود. در هر باغ میوه یا تاکستان به ازای هر درخت یک یا چند وسیله پخش آب وجود دارد .

برای گیاهان ردیفی (مثل گل کلم، کاهو، فلفل، پنبه) و گیاهان زراعی (یونجه، حبوبات) ابزار پخش آب به اندازه کافی نزدیک گیاه مستقر می شود تا نیروی کاپیلاری خاک آب را برای محدوده ریشه هر گیاه فراهم آورد. استفاده از قطره چکان برای گیاهان زراعی که در تمام سطح مزرعه پخش می شوند به سبب مشکلات موجود در مرطوب  نمودن تمام سطح مزرعه و قیمت پایین این محصولات، معمول نیست.
در واقع در سیستم آبیاری قطره ای، آب در نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود. این سیستم در ابتدا برای  وضعیتی مانند باغ های میوه که در آن ها فاصله درختان زیاد است طراحی شد. پس از آن که آبیاری قطره ای موفقیت خود را در مورد  درختان میوه به اثبات رساند، در زراعت های ردیفی نیز به کار گرفته شد.

مهمترین تفاوت آبیاری قطره ای با سایر روش های آبیاری در این است که بین تبخیر-تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی محدود(۲۴ تا ۷۲ ساعت) توازن برقرار می شود. این امر باعث می شود با توجه به محدود بودن میزان آب در دسترس، بیشترین بهره وری از آب انجام پذیرد.

از آنجا که سیستم های آبیاری موضعی یا قطره ای ثابت هستند، خودکار کردن بسیاری از آنها آسان است . این سیستم ها برای مدیران آبیاری که قصد اختلاط کود و آب (کود آبیاری) را درون سیستم آبیاری دارند، مناسب هستند. آب آبیاری معمولاً از طریق قطره چکان ها یا میکرو آبپاش ها به صو رت روزانه یا در دفعات متعدد در طول هفته مورد استفاده قرار می گیرد . برخی مدیران سیستم را برای دوره های ساعتی تنظیم می کنند، حتی برخی از این سیستم های آبیاری قطره ای برای آبیاری یکباره کل مزرعه طراحی می شوند . به هرحال، با توجه به روند افزایشی استفاده از قطره چکان هایی با شدت جریان بیشتر (مانند میکرو آبفشان ها) یا قطره چکان هایی با فاصله نصب کمتر (همانند آنهایی که برای گیاهان ردیفی استفاده می شوند) معمولاً ضروری است که کل جریان پمپ، بین دو تا هشت قطعه فرعی در یک مزرعه واحد توزیع شود.

تفاوت آبیاری قطره ای و موضعی
در صنعت آبیاری واژه های رایج برای تشریح این سیستم ها بین افراد و مناطق  مختلف، متفاوت است. به هرحال معمولاً به سیستم هایی آبیاری قطره ای اطلاق می شود که از قطره چکان هایی با سرعت جریان کم برای توزیع آب بر سطح خاک استفاده می کنند . «آبیاری موضعی» غالباً به سیستم هایی اطلاق می شود که از آبفشان های کوچک برای پاشش افقی و عمودی آب به صورت قطرات بسیار ریز  یا بارش استفاده می کنند. برخی افراد در صنعت ، بین «میکرو آبفشان» که دارای جزء  متحرکی نیست و  «میکرو آبپاش» که دارای جزء دورانی است، تفاوت قائل می شوند.

قطره چکان

سیستم های آبیاری موضعی/قطره ای تقریباً همیشه ثابت هستند، بدین معنا که  تجهیزاتی مانند لاترال ها و ابزار پخش آب در طول فصل رشد در یک مکان باقی می مانند. این سیستم ها را می توان به صورت دائمی احداث نمود (به ویژه برای درخت ها، تاک ها و برای برخی از گیاهان ردیفی) یا می توان آنها را به صورت متحرک طراحی نمود و پس از تکمیل یک فصل  آبیاری آن ها را به مزرعه دیگری منتقل نمود . سایر سیستم های آبیاری قطره ای ترکیبی هستند، بدین صورت که شامل یک لوله اصلی توزیع آب ، مدفون در زیر خاک با لاترال ها و انشعابات قابل حمل، می شوند.

آبیاری قطره ای در کشاورزی
روش های آبیاری قطره ای نوین
راندمان آبیاری
آبیاری قطره ای در وسعت زیاد