√اره نواری تحت زاویه

s_aاره نواری تحت زاویه

اره نواری برقی برش لوله تحت زاویه

قابلیت برش از ۰ تا ۴۵ درجه

مدل های ۶۳ الی ۲۵۰ میلیمتر

۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیمتر _ وبالا تر از ان با سفارش مشتری

تک فاز _ عملکرد دستی تا سایز ۴۰۰ میلیمتر و بالا تر از ان با عملکرد هیدرولیک